Polityka prywatności

Polityka Prywatności spółki czytampierwszy.pl
Data ostatniej aktualizacji: 21 maja 2018 roku

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki CZYTAMPIERWSZY.PL Sp. z o.o . ul. Huculska 17 30-413 Kraków NIP: 6852334723
Polityka Prywatności wyjaśnia:

 1. Kim jest spółka czytampierwszy.pl
 2. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez czytampierwszy.pl
 3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez czytampierwszy.pl oraz udostępniania ich podmiotom trzecim
 4. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
 5. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych
 6. Obowiązki podmiotów powierzających i otrzymujących od czytampierwszy.pl dane osobowe osób trzecich
 7. Informację o prawach osób, których dane osobowe czytampierwszy.pl przetwarza
1. Kim jest spółka CzytamPierwszy.pl.
Czytampierwszy.pl to pierwsza w Polsce nowoczesna platforma dla czytelników, którzy chcieliby w zamian za pisanie uczciwych recenzji, przedpremierowo otrzymywać egzemplarze nowości wydawniczych. A wszystko przy całkowitym braku formalności związanych z kontaktem z wydawcą.
Ułatwiamy zadanie miłośnikom książek. Nie musicie pisać do wydawcy i prosić o egzemplarze nowości. Nie ma już potrzeby przesyłać wydawcy raportów z linkami prowadzącymi do recenzji. Zarejestruj się, wybierz interesujący Ciebie tytuł. Przeczytaj, zrecenzuj. Z poziomu swojego konta dodaj linki lub screenshoty. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Tylko od Ciebie zależy, gdzie będziesz udostępniać recenzje i w jakim terminie będziesz to robić. Za każde udostępnienie otrzymasz punkty, które wymienisz na kolejne egzemplarze lub atrakcyjne gadżety.
 
Dane kontaktowe
CZYTAMPIERWSZY.PL Sp. z o.o.
ul. Huculska 17
30-413 Kraków
NIP: 6852334723
email: kontakt@czytampierwszy.pl
 
Aby zapewnić najwyższe standardy zabezpieczenia danych osobowych czytampierwszy.pl wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za wdrożenie, nadzór i audyty przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, oraz zgodność przetwarzania danych osobowych przez czytampierwszy.pl zgodnie z przepisami prawa. Poniżej zamieszczamy dane IOD, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości: 
Inspektorem Ochrony Danych czytampierwszy.pl - adres email do kontaktu iod@czytampierwszy.pl

2. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez czytampierwszy.pl
Rynek Wydawniczy w Polsce na którym czytampierwszy.pl prowadzi swoją działalność, jest rynkiem towarów i usług, na którym występują poniższe podmioty:
 1. Wydawnictwa - będący zwykle przedsiębiorstwami globalnymi lub polskimi, oferującymi swoje produkty i usługi w wielu krajach
 2. Księgarnie – będący przedsiębiorcami globalnymi lub lokalnymi
 3. Sklepy internetowe - będący zwykle przedsiębiorcami lokalnymi
 4. Blogi internetowe -  będący przedsiębiorcami globalnymi lub lokalnymi
 5. Strony profilowe na portalach społecznościowych
 6. Przedsiębiorstwa doradcze - będące przedsiębiorstwami globalnymi lub lokalnymi
 7. Nabywcy produktów (towarów) - będący użytkownikami końcowymi
Relacje pomiędzy ww. wymienionymi podmiotami mogą mieć charakter
 • Doradztwa
 • Dostawy (sprzedaży)
 • Świadczenia usług
Na rynku wydawniczym w Polsce występują segmenty rynkowe nabywców (klientów końcowych) klasyfikowane jako:
 • instytucjonalni tzw. B2B: tj. organizacje, przedsiębiorstwa i inne instytucje publiczne lub prywatne - reprezentowani w procesie przez osoby fizyczne będące ich pracownikami lub świadczące na ich rzecz usługi, na mocy innych stosunków prawnych np. umowa zlecenie, samozatrudnienie, podwykonawstwo
 • prywatni tj. konsumenci tzw. B2C czyli osoby fizyczne
czytampierwszy.pl nie prowadzi sprzedaż na rynki w obydwu segmentach klientów
W związku z prowadzoną działalnością czytampierwszy.pl musi przetwarzać dane ww. podmiotów oraz ich pracowników, a w określonych przypadkach dane takie udostępniać poszczególnym ww. podmiotom. czytampierwszy.pl może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:
 • Imię, Nazwisko
 • nr telefonu
 • adres email
 • firma
 • zajmowane stanowisko
 • firma pracodawcy
 • NIP
 • adres korespondencyjny
 • preferencje językowe publikacji
 • preferowane gatunki literackie
 
czytampierwszy.pl zbiera także informacje związane z Klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym zalogowaniu do strony internetowej CzytamPierwszy.pl.
W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez czytampierwszy.pl
Do przetwarzania danych czytampierwszy.pl zobligowana jest na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane przez czytampierwszy.pl służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności CzytamPierwszy.pl
Na regularne działania biznesowe prowadzone przez czytampierwszy.pl składają się między innymi:
 • przesyłanie oferty handlowej czytampierwszy.pl
 • kontakt w celu wykonania umowy na dostawę produktów z oferty czytampierwszy.pl
 • marketing własny
 • przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych, celnych,
 • udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów 
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym uzyskania cen specjalnych, wsparcia posprzedażowego, realizacji gwarancji, zapewnienie aktualizacji i odnowień.
 
czytampierwszy.pl może być zmuszona przez obiektywne warunki o charakterze ekonomicznym, prawnym lub technicznym do udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom w celu
 1. uzyskania specjalnego rabatu
 2. procesowania zamówienia
Nadto czytampierwszy.pl jest zmuszona przez obiektywne warunki o charakterze technicznym do przechowywania pozyskanych danych osobowych w celu
 1. realizacji usług gwarancyjnych w tym
  1. śledzenia i odbioru przesyłki
  2. ew. kontaktu z nadawcą (nabywcą lub pośrednikiem) w celu wyjaśnienia ew.  wątpliwości
  3. nadania przesyłki zwrotnej 
Mając na uwadze powyższe, czytampierwszy.pl wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz
 1. zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych 
 2. uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach
 • ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 • przekazywania danych podmiotom trzecim,
 • braku profilowania
 • braku przetwarzania danych wrażliwych
 • tam, gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji
 • notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO
 1. przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność, w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej.             Jeżeli czytampierwszy.pl będzie musiała przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach - każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. czytampierwszy.pl nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.
4. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
czytampierwszy.pl może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:
 • Zgody bezpośrednie na podstawie zapisu osoby na wydarzenie (szkolenie, promocja) organizowane przez CzytamPierwszy.pl, przez formularz www (stronę eventową)
 • zgody wynikające z zaproszenia wysłanego automatycznie przy dodaniu osoby do systemu baz danych funkcjonującego w czytampierwszy.pl
 • zgody wynikające z zaproszeń wysłanych przez pracownika czytampierwszy.pl
 • samodzielna rejestracja użytkowników końcowych drogą elektroniczną w systemach czytampierwszy.pl
 • samodzielna rejestracja w sklepach internetowych czytampierwszy.pl
 • samodzielna rejestracja drogą elektroniczną pośredników w systemach czytampierwszy.pl w celu uzyskania informacji o oferowanych przez czytampierwszy.pl produktach
 • powierzenie danych osobowych czytampierwszy.pl przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających czytampierwszy.pl dane osobowe osób określa punkt VI poniżej)
 • spotkania osobiste w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
 • wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych czytampierwszy.pl 
5. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane przez czytampierwszy.pl przechowywane są na zabezpieczonych serwerach
w Polsce.  czytampierwszy.pl wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są
w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.
Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np.
w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

6. Obowiązki podmiotów powierzających czytampierwszy.pl dane osobowe osób trzecich
Powierzając, udostępniając do czytampierwszy.pl, lub otrzymując od czytampierwszy.pl dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz
w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do czytampierwszy.pl udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą,
w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do czytampierwszy.pl z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach czytampierwszy.pl może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu czytampierwszy.pl powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.
Z chwilą przekazania do czytampierwszy.pl danych osobowych lub uzyskania danych od czytampierwszy.pl podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni czytampierwszy.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą,
a w przypadku nałożenia na czytampierwszy.pl kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie czytampierwszy.pl zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.
Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 • Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy
 • i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających, chyba że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • wykorzystania powierzonych mu przez czytampierwszy.pl danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony CzytamPierwszy.pl.  
 • zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
 • i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia czytampierwszy.pl danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich.
 • W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez CzytamPierwszy.pl, podmiot trzeci oświadcza, że czytampierwszy.pl może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do CzytamPierwszy.pl, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na czytampierwszy.pl ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec czytampierwszy.pl za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez czytampierwszy.pl z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.
 • Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić czytampierwszy.pl – zależnie od decyzji czytampierwszy.pl – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
7. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza czytampierwszy.pl
czytampierwszy.pl zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:
 • prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Przejdź do strony głównej