• okno
0
0

 

 

 

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania serwisu Czytampierwszy.pl
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
„Czytampierwszy.pl” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Czytampierwszy.pl udostępniany pod adresem www.czytampierwszy.pl
„CzytamPierwszy.pl” – oznacza Czytampierwszy.pl Romański, Kuśnierz, Rędziak Spółka Jawna
ul. Niegłowicka 61A, 38-200 Jasło, NIP: 6852334723, adres e-mail kontakt@czytampierwszy.pl
 1. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w serwisie Czytampierwszy.pl
 2. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez CzytamPierwszy.pl konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Czytampierwszy.pl
 3. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie Czytampierwszy.pl
 4. „Projekt” – książka recenzowana przez Użytkownika
 5. „ISBN-y” – punkty otrzymywane przez Użytkownika za udział w Projektach służące do kupowania książek i gadżetów w portalu Czytampierwszy.pl
 6.  „Administrator” – osoba działająca w serwisie z ramienia „CzytamPierwszy.pl”, pilnująca przestrzegania regulaminu i jego prawidłowego funkcjonowania.
§ 2 Zasady rejestracji i uczestnictwa w serwisie www.czytampierwszy.pl
 1. Użytkownikiem serwisu Czytampierwszy.pl może zostać:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski,
  2. osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Użytkownikiem serwisu Czytampierwszy.pl jest każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustępie powyższym i założyła Konto w serwisie Czytampierwszy.pl.
 3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, jak również nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło,
  • wypełnienie krótkiej ankiety pozwalającej lepiej spersonalizować ofertę portalu Czytampierwszy.pl
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez CzytamPierwszy.pl w brzmieniu wskazanym przez CzytamPierwszy.pl, przy czym w imieniu osoby niepełnoletniej zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni,
  • akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przy czym w imieniu osoby niepełnoletniej akceptacji dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Założenie Konta oraz korzystanie z serwisu Czytampierwszy.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w serwisie Czytampierwszy.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z serwisu Czytampierwszy.pl.
 6. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie formularza uniemożliwia rejestrację.
 7. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu - w systemie informatycznym CzytamPierwszy.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości serwisu Czytampierwszy.pl i świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.
 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 7, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez uczestnictwo Użytkownika w Projekcie, przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. CzytamPierwszy.pl informuje, że serwis Czytampierwszy.pl zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.
 10. Korzystanie z serwisu Czytampierwszy.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.
 11. CzytamPierwszy.pl zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do serwisu Czytampierwszy.pl ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z serwisu Czytampierwszy.pl. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej Czytampierwszy.pl przed rozpoczęciem prac.
 12. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, CzytamPierwszy.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego CzytamPierwszy.pl przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych CzytamPierwszy.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym oraz we wszystkich ankietach wypełnianych w związku z uczestnictwem w serwisie Czytampierwszy.pl prawdziwe i rzetelne dane. Wszystkie formularze i ankiety powinny być wypełniane w sposób kompletny i zrozumiały. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem.
 15. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników. Użytkownik może zarejestrować się w Czytampierwszy.pl wyłączenie poprzez podanie swojego e-maila oraz hasła.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Czytampierwszy.pl oraz udział w poszczególnych Projektach nie mogą odbywać się w celach komercyjnych. Użytkownik nie może sprzedawać otrzymanych do recenzji książek ani w jakikolwiek inny sposób odpłatnie przekazywać osobom trzecim.
§ 3 Zasady udziału w Projektach
 1. Udział w Projekcie może wziąć tylko Użytkownik serwisu Czytampierwszy.pl. Udział Użytkownika w Projektach jest bezpłatny.
 2. CzytamPierwszy.pl uruchamia Projekty w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz klientów CzytamPierwszy.pl. W celu uzyskania opinii o książkach klienta CzytamPierwszy.pl, w ramach Projektu mogą być udostępniane Użytkownikom książki lub fragmenty książek klienta i inne informacje o produktach klienta CzytamPierwszy.pl.
 3. Użytkownik może z własnej inicjatywy zgłosić się do udziału w Projekcie, o którym informacje będą dostępne w serwisie Czytampierwszy.pl lub też CzytamPierwszy.pl może wysłać zaproszenie do udziału w Projekcie do wybranych Użytkowników.
 4. Użytkownik chcąc wziąć udział w Projekcie, zamawia książkę do recenzji z poziomu strony konkretnego Projektu linkowanego na stronie głównej portalu Czytampierwszy.pl.
 5. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w Projekcie jest posiadanie odpowiedniej liczby ISBN-ów. Koszt jest zawsze podany na stronie Produktu i jest zależny od wybranej formy książki.
 6. Użytkownikowi zostanie wysłana książka na adres do korespondencji podany w procesie rejestracji lub w przypadku wyboru wersji elektronicznej książki pliki zostaną dostarczone na podany adres e-mail.
 7. Biorąc udział w danym Projekcie Użytkownik powinien:
  1. Zapoznać się z książką, o której mowa w Projekcie, a która jest dostarczana Użytkownikowi przez CzytamPierwszy.pl
  2. dzielić się opinią o książce, o której mowa w Projekcie ze swoimi znajomymi
  3. przesyłać linki lub zrzuty ekranu publikowanych w Internecie opinii i recenzji do portalu Czytampierwszy.pl z poziomu strony danego Produktu (przycisk NAPISZ RECENZJĘ)
  4. realizować pozostałe zadania związane z Projektem, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Projektu.
 8. Użytkownik za każdą udostępnioną recenzję lub opinię o książce, o której mowa w projekcie, udokumentowaną na portalu Czytampierwszy.pl linkiem lub zrzutem ekranu dostanie określoną liczbę punktów, zwanych dalej ISBN-ami.
 9. Użytkownik, którego Konto w serwisie Czytampierwszy.pl zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn wskazanych w punkcie X ust. 2, zostaje wyłączony z dalszego udziału w Projekcie.
§ 4 ISBN-y
 1. Za udział w Projektach Użytkownik otrzymuje ISBN-y.
 2. ISBN-y przyznaje Użytkownikowi Administrator po zapoznaniu się z załączonymi przez Użytkownika linkami prowadzącymi do recenzji lub opinii książki albo zrzutami ekranu dokumentującymi recenzje lub opinie.
 3. Liczba ISBN-ów za aktywność każdego rodzaju jest z góry określona i zależy od miejsca publikacji recenzji lub opinii. Z aktualnymi wartościami ISBN-ów można zapoznać się na stronie: http://czytampierwszy.pl/informacje-o-systemie-punktow-pm-19.html
 4. Administrator ma prawo przyznać cząstkowe wartości ISBN-ów lub w ogóle ISBN-ów nie przyznać, jeśli recenzja lub opinia nie będzie spełniać wymagań portalu Czytampierwszy.pl, czyli, np. nie będzie recenzją lub opinią albo jej treść będzie nie merytoryczna.
 5. Dzięki ISBN-om Użytkownik może brać udział w Projektach. Zakup każdej książki do recenzji odejmuje ze stanu aktualnego ISBN-ów określoną ich liczbę. Koszt książki zawsze jest podany na karcie produktu.
 6. Użytkownik może za ISBN-y kupować gadżety książkowe w sklepie z gadżetami na portalu Czytampierwszy.pl. Koszt każdego gadżetu jest podany w ISBN-ach na karcie produktu.
 7. Dodatkowo cały czas aktualizowana jest liczba ISBN-ów zbieranych przez Użytkownika od czasu założenia konta w portalu Czytampierwszy.pl. Są to punkty statusowe określające aktualny status Użytkownika. Po przekroczeniu kolejnych progów Użytkownikowi będzie nadawana nowa ranga, z czym wiązać się też będą przywileje. Szczegółowa lista rang jest dostępna pod linkiem: LINK.
 8. Punkty statusowe mogą zostać odebrane Użytkownikowi za karę wynikającą z nieaktywności na portalu Czytampierwszy.pl przez okres trzech miesięcy. Ostateczna decyzja należy do Administratora.
 9. ISBN-y nie mają odpowiednika w żadnej realnej walucie.
§ 5 Prawa autorskie
 1. Użytkownik udziela CzytamPierwszy.pl nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z serwisu Czytampierwszy.pl lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich, udostępnionych przez Użytkownika CzytamPierwszy.pl w ramach korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl, w szczególności opinii, wypowiedzi, recenzji, analiz, zdjęć, grafik, filmików, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie
  3. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych
  4. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego
  5. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną
  6. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych
  7. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych)
  8. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych
  9. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu
  10. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami
  11. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych CzytamPierwszy.pl lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach
  12. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów Utworów
 2. Użytkownik wyraża nadto zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach udostępnionych CzytamPierwszy.pl w ramach korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym (dalej o fotografiach oraz utworach, o których mowa w ust. 1: Utwory).
 3. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że Użytkownikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, w tym praw zależnych.
 4. Użytkownik wyraża nadto zgodę na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
 6. CzytamPierwszy.pl jest uprawnione do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji) osobom trzecim w zakresie określonym w ust. 1-5. w szczególności CzytamPierwszy.pl jest uprawnione do rozpowszechniania opinii zamieszczonych w serwisie Czytampierwszy.pl, również wśród osób niezarejestrowanych w serwisie, a także do zamieszczania na witrynach internetowych osób trzecich.
§ 6 Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z serwisu Czytampierwszy.pl obejmują:
  1. komputer osobisty lub inny kompatybilny
  2. dostęp do sieci Internet
  3. posiadanie konta e-mail
  4. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www (rekomendowana aktualna wersja Chrome).
 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Czytampierwszy.pl nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.
§ 7 Odpowiedzialność CzytamPierwszy.pl
 1. CzytamPierwszy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa
  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach
  3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika
  4. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Czytampierwszy.pl Romański, Kuśnierz, Rędziak Spółka Jawna
ul. Niegłowicka 61A
38-200 Jasło
NIP: 6852334723
 1. Dane osobowe Użytkownika w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym lub w ankietach będą zbierane i przetwarzane w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Czytampierwszy.pl oraz z udziałem w Projektach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) ) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie, aczkolwiek podanie danych jest konieczne do korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl oraz do udziału w Projektach. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 
prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
prawo do sprostowania danych
prawo żądania od Administratora usunięcia danych
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
prawo do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Użytkownik może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych CzytamPierwszy.pl.
 2. Ponadto, Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do serwisu Czytampierwszy.pl. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.
 2. Reklamację rozpatruje CzytamPierwszy.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika
  2. przedmiot reklamacji
  3. okoliczności uzasadniające reklamację
  4. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja CzytamPierwszy.pl dotycząca reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@czytampierwszy.pl
 6. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.
 7. CzytamPierwszy.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. CzytamPierwszy.pl zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.
 8. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres mampytanie@Czytampierwszy.pl.
 9. Użytkownik jest nadto uprawniony do zgłoszenia dowolnej treści pochodzącej od osoby trzeciej jako nadużycia lub jako treści obraźliwej. Użytkownik jest nadto uprawniony do zgłoszenia innego użytkownika jako osoby naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa. Do zgłoszeń powyższych ust. 2, 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. CzytamPierwszy.pl rozpatrzy każde zgłoszenie w terminie 24 godzin od jego otrzymania od Użytkownika. CzytamPierwszy.pl zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszenia.
§ 10 Rezygnacja/zakończenie korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl
 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do serwisu Czytampierwszy.pl i usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: kontakt@czytampierwszy.pl.
 2. CzytamPierwszy.pl może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do serwisu Czytampierwszy.pl, jeżeli:
  1. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu
  2. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie serwisu Czytampierwszy.pl
  3. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić CzytamPierwszy.pl lub jego klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.
 3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody CzytamPierwszy.pl.
 4. Usunięcie konta przez Użytkownika lub CzytamPierwszy.pl nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, uprawniony jest do wypowiedzenia licencji zgodnie z terminem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
§ 11 Zmiana Regulaminu
 1. CzytamPierwszy.pl może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez CzytamPierwszy.pl nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie Czytampierwszy.pl. Projekty rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są na dotychczasowych zasadach.
 2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w serwisie Czytampierwszy.pl, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z serwisu Czytampierwszy.pl oraz rozwiązaniem umowy z CzytamPierwszy.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z serwisu Czytampierwszy.pl.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych serwisu Czytampierwszy.pl.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.)
 
Przejdź do strony głównej