• okno
0
0

 

Regulamin wymiany ISBN-ów

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POD NAZWĄ
„WYMIEŃ PUNKTY NA ZŁOTÓWKI”
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „WYMIEŃ PUNKTY NA ZŁOTÓWKI", zwanym w dalszej części „Programem".
 2. Organizatorem Programu jest  CZYTAMPIERWSZY.PL Sp. z o.o. ul. Huculska 17 30-413 Kraków
  A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS: 0000732161, NIP: 6852334723; REGON: 380246519, („Organizator”).
 3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca  2019 r. i będzie trwał do czasu jego zakończenia przez Organizatora.
 4. Program prowadzony jest za pośrednictwem Serwisu, zlokalizowanego pod adresem https://czytampierwszy.pl.
 
§ 2
DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
Bon- wirtualny bon, dostępny w Serwisie dla Użytkownika spełniającego warunki określone Regulaminem, o nazwie „Bon 10 zł” uprawniający do wymiany Punktów na złotówki;
Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika przez Organizatora konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Czytampierwszy.pl;
Umowa – umowa o dzieło zawarta pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, na podstawie której Organizator powierza Użytkownikowi wykonanie recenzji lub opinii książki, określająca szczegółowe zasady wynagrodzenia Użytkownika, będąca podstawą do wymiany Punktów na złotówki (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu);
Oświadczenie do Umowy oświadczenie Użytkownika dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS, będące załącznikiem do Umowy (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu);
 
Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. CZYTAMPIERWSZY.PL Sp. z o.o. ul. Huculska 17 30-413 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS: 0000732161, NIP: 6852334723; REGON: 380246519;
Użytkownik Serwisu - każda osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego , która zarejestrowała się w Serwisie Czytampierwszy.pl;
Program – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą: „Wymień Punkty na złotówki”;
Punkty lub ISBN-y – wirtualne punkty otrzymywane przez Użytkownika za udział w projektach służące do kupowania książek i gadżetów w portalu Czytampierwszy.pl;
Przelicznik Wymiany ISBN-ów - 1 ISBN = 0,10 zł (dziesięć groszy);
Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie;
Ranga VIP – o przyznaniu tej rangi decyduje Organizator na podstawie oceny ogólnej, rzetelności i jakości recenzji Użytkownika;
Serwis - Serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https://czytampierwszy.pl.
 
§ 3
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Program skierowany jest do Użytkowników Serwisu, którzy w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są osobami pełnoletnimi albo osobami, które ukończyły 16 rok życia, mającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiadają pisemną zgodę ich rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w Programie;
 2. utworzyli Konto Użytkownika;
 3. zaakceptowali regulamin korzystania z Serwisu i niniejszy Regulamin;
 4. zdobyli ponad 6500 Punktów (słownie: sześć tysięcy pięćset);
 5. osiągnęli rangę mistrza sztuki recenzenckiej, a następnie na podstawie oceny rzetelności recenzji, dokładności i jakości recenzji dokonanej przed moderatora przyznano im Rangę VIP.
 
§ 4
ZASADY I WARUNKI WYMIANY PUNKTÓW
 1. Zasady gromadzenia przez Użytkownika Punktów, określa regulamin korzystania z Serwisu.
 2. Wymiany Punktów zgromadzonych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika może dokonać tylko Użytkownik, do którego należy Konto Użytkownika, spełniający wszystkie warunki określone w Regulaminie.
 3. Wymiana Punktów możliwa jest raz w miesiąca i odbywa się poprzez uprzednie dodanie do koszyka w Serwisie – Bonu (lub jego wielokrotności, w zależności od liczby zebranych Punktów) przez Użytkownika, o którym mowa w § 3 Regulaminu, po zawarciu Umowy i przekazaniu Oświadczenia.
 4. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika podlegają wymianie na złotówki, według Przelicznika Wymiany ISBN-ów, w kwocie równej wartości nominalnej Bonu (lub jego wielokrotności), przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w Umowie, w terminie 14 (czternastu) dni od momentu zawarcia Umowy i przekazaniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia.
 5. Od wypłacanej Użytkownikowi kwoty o której mowa w ust. 4, zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu odprowadzenia kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora: Użytkownik, wskaże Organizatorowi oprócz danych osobowych, wymaganych do rejestracji Konta, dane Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika, ze względu na adres jego zamieszkania.
 6. Punkty ulegają skasowaniu po (i) wymianie na złotówki; (ii) odstąpieniu przez Użytkownika od Programu; (iii) usunięciu Konta w Serwisie; (iv) zakończeniu Programu przez Organizatora.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Użytkownika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub przekazywania na rzecz osoby trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Użytkownika Punktów na inne Konta Użytkownika.
§ 5
REKLAMACJE
 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem panelu recenzenta dostępnego w Serwisie, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail wnoszącego reklamację, okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail.
§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie korzystania z Serwisu oraz w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora w celu: (i) uczestniczenia w Programie; (ii) zbierania Punktów; (iii) zawarcia Umowy; (iv) złożenia przez Użytkownika Oświadczenia; (v) wypłaty wynagrodzenia; (vi) rozpatrywania reklamacji.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem (przy czym cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z udziału w  Programie).
 4. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora w razie konieczności zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu lub poprawienia funkcjonalności Programu. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z ust. 2.
 2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z  uczestniczenia w Programie.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. Program ulega zakończeniu w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż z upływem jednego miesiąca od daty powiadomienia Użytkowników o odwołaniu Programu.
 4. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Użytkowników w czasie trwania Programu na stronie internetowej Serwisu.

Przejdź do strony głównej